Lỗi click vào button zalo trên website thông báo tài khoản tạm thời không thể sử dụng chức năng này của ZaloMe trên website thường được thông báo đối với những website có sử dụng chức năng chat Zalo theo đường link zalo.me/{sđt}. Lỗi này xảy ra từ giữ năm 2023 đến giờ vẫn chưa được giải quyết gây ra sự phiền toái lớn cho lượng khách hàng của các trang web sử dụng liên kết này.

Khi khách hàng nhấp hoặc click vào button zalo trên website, họ không thể kết nối được, dẫn đến việc khách hàng rời khỏi trang web mà không thực hiện được chức năng mong muốn, điều này dẫn đến việc mất một số lượng lớn khách hàng.

Hướng dẫn sửa lỗi click vào button zalo trên website
Hướng dẫn sửa lỗi click vào button zalo trên website

Nguyên nhân gây lỗi click vào button zalo trên web

Nguyên nhân dẫn đến lỗi link zalo.me/{sđt} trên web của ZaloMe trên web là từ phía nhà cung cấp đang nâng cấp chứ năng cũng như hạn chế các tính năng này ở các tài khoản cá nhân có lượng tìm kiếm qua link này nhiều.  

Theo một số nhận định gần đây chính sách của nhà cung cấp sẽ mở tính năng này ở gói business trả phí, còn những ai dùng bản beta hay miễn phí sẽ bị đóng tính năng này. Thông thường trong một tháng mỗi tài khoản chị nhận được một số lượng tìm kiếm người dùng zalo nhất định, khu vượt qua số lượng này thì chức năng này bị tạm khoá.

Lỗi tài khoản tạm thời không sử dụng được chức năng này
Lỗi tài khoản tạm thời không sử dụng được chức năng này

Hướng sửa lỗi click vào button zalo trên web

Liên hệ với đội ngũ Zalo để yêu cầu tư vấn, nâng cấp hoặc hỗ trợ thêm => Phương án này nhiều đơn vị thực hiện nhưng rất khó để có kết quả.

Liên hệ với công ty thiết kế website để tìm phương án, đây là cách khả thi nhất vì hiện tại đã có phương án điều chỉnh mặt code để khắc phục lỗi trên.

Sau nhiều nguồn tham khảo và tìm hiểu, test các kiểu thì mình đúc kết lại được đoạn mã dưới đây. Sẽ giúp bạn sửa được lỗi link chat zalo.me trong thời gian chờ mở khoá hoặc chính sách khác của nhà cung cấp nhé.

Hướng giải quyết:

 • Tận dụng mã qr code của zalo
 • Truy cập trực tiếp tới zalo app qua Deep link chứ không thông qua web zalo nữa

Ưu điểm của code này:

 • Tương thích với mọi button/link zale.me/{sđt} trên website đang có
 • Không cần sửa lại code của button/link zalo đang có của website
 • 1 hay nhiều sđt zalo trên website đều được
 • Không cần tạo trang trung gian
 • Hỗ trợ iOs, android, pc và trình duyệt nếu pc chưa cài phần mềm zalo

Code sửa lỗi click vào button zalo

Cách thêm code fix lỗi web này sử dụng javascript nên phù hợp cho các loại web wordpress, web code php vì chỉ cần chèn vào file .js của web là được.

/*
* Code sửa lỗi link zalo.me/{sđt}
* Author: ...
*/
var zalo_acc = {
    "sdtzalo1" : "mã qr code 1",
    "sdtzalo2" : "mã qr code 2",
  };
  function devvnCheckLinkAvailability(link, successCallback, errorCallback) {
    var hiddenIframe = document.querySelector("#hiddenIframe");
    if (!hiddenIframe) {
      hiddenIframe = document.createElement("iframe");
      hiddenIframe.id = "hiddenIframe";
      hiddenIframe.style.display = "none";
      document.body.appendChild(hiddenIframe);
    }
    var timeout = setTimeout(function () {
      errorCallback("Link is not supported.");
      window.removeEventListener("blur", handleBlur);
    }, 2500); // Đặt timeout (2.5 giây) để kiểm tra liên kết. Thay đổi số này lên 5000 nếu bạn chưa chạy được
    var result = {};
    function handleMouseMove(event) {
      if (!result.x) {
        result = {
          x: event.clientX,
          y: event.clientY,
        };
      }
    }
    function handleBlur() {
      clearTimeout(timeout);
      window.addEventListener("mousemove", handleMouseMove);
    }
    window.addEventListener("blur", handleBlur);
    window.addEventListener(
      "focus",
      function onFocus() {
        setTimeout(function () {
          if (document.hasFocus()) {
            successCallback(function (pos) {
              if (!pos.x) {
                return true;
              }
              var screenWidth =
                window.innerWidth ||
                document.documentElement.clientWidth ||
                document.body.clientWidth;
              var alertWidth = 300;
              var alertHeight = 100;
              var isXInRange =
                pos.x - 100 < 0.5 * (screenWidth + alertWidth) &&
                pos.x + 100 > 0.5 * (screenWidth + alertWidth);
              var isYInRange =
                pos.y - 40 < alertHeight && pos.y + 40 > alertHeight;
              return isXInRange && isYInRange
                ? "Link can be opened."
                : "Link is not supported.";
            }(result));
          } else {
            successCallback("Link can be opened.");
          }
          window.removeEventListener("focus", onFocus);
          window.removeEventListener("blur", handleBlur);
          window.removeEventListener("mousemove", handleMouseMove);
        }, 500);
      },
      { once: true }
    );
    hiddenIframe.contentWindow.location.href = link;
  }
  Object.keys(zalo_acc).map(function(sdt, index) {
    let qrcode = zalo_acc[sdt];
    const zaloLinks = document.querySelectorAll('a[href*="zalo.me/'+sdt+'"]');
    zaloLinks.forEach((zalo) => {
      zalo.addEventListener("click", (event) => {
        event.preventDefault();
        const userAgent = navigator.userAgent.toLowerCase();
        const isIOS = /iphone|ipad|ipod/.test(userAgent);
        const isAndroid = /android/.test(userAgent);
        let redirectURL = null;
        if (isIOS) {
          redirectURL = 'zalo://qr/p/'+qrcode;
          window.location.href = redirectURL;
        } else if (isAndroid) {
          redirectURL = 'zalo://zaloapp.com/qr/p/'+qrcode;
          window.location.href = redirectURL;
        } else {
          redirectURL = 'zalo://conversation?phone='+sdt;
          zalo.classList.add("zalo_loading");
          devvnCheckLinkAvailability(
            redirectURL,
            function (result) {
              zalo.classList.remove("zalo_loading");
            },
            function (error) {
              zalo.classList.remove("zalo_loading");
              redirectURL = 'https://chat.zalo.me/?phone='+sdt;
              window.location.href = redirectURL;
            }
          );
        }
      });
    });
  });
  //Thêm css vào site để lúc ấn trên pc trong lúc chờ check chuyển hướng sẽ không ấn vào thẻ a đó được nữa
  var styleElement = document.createElement("style");
  var cssCode = ".zalo_loading { pointer-events: none; }";
  styleElement.innerHTML = cssCode;
  document.head.appendChild(styleElement);

Bạn chú ý cần thay lại sđt và mã qr code cho đúng. Có thể thêm 01 hoặc nhiều số zalo tuỳ vào website. Lấy mã QR code thông qua tài khoản Zalo bạn đang sử dụng để thay vào vị trí này.

var zalo_acc = {
    "sdtzalo1" : "mã qr code 1",
    "sdtzalo2" : "mã qr code 2",
  };

Đoạn này chính là sđt zalo của bạn và mã qr code của sđt đó. Ví dụ số zalo lỗi là 0123456 và mã qr lấy được là abcxyz thì sẽ sửa thành:

var zalo_acc = {
    "0123456" : "abcxyz"
  };

Vậy là xong! Bạn test kết quả nhé !

Sửa lỗi lỗi click vào button zalo cho web wordpress

Đối với những web wordpress chúng ta có thể thêm code bằng tải khoản admin full quyền vào file function.php. Cách này phù hợp cho những người quản trị web không chuyên về code, chỉ cần copy và dán code vào file chỉ định trên web.

/*
* Code sửa lỗi link zalo.me/{sđt}
* Author: 
*/
add_action('wp_footer', 'devvn_fix_zalome', 999999);
function devvn_fix_zalome(){
  ?>
  <script>
    var zalo_acc = {
      "sdtzalo1" : "mã qr code 1",
      "sdtzalo2" : "mã qr code 2",
    };
    function devvnCheckLinkAvailability(link, successCallback, errorCallback) {
      var hiddenIframe = document.querySelector("#hiddenIframe");
      if (!hiddenIframe) {
        hiddenIframe = document.createElement("iframe");
        hiddenIframe.id = "hiddenIframe";
        hiddenIframe.style.display = "none";
        document.body.appendChild(hiddenIframe);
      }
      var timeout = setTimeout(function () {
        errorCallback("Link is not supported.");
        window.removeEventListener("blur", handleBlur);
      }, 2500);
      var result = {};
      function handleMouseMove(event) {
        if (!result.x) {
          result = {
            x: event.clientX,
            y: event.clientY,
          };
        }
      }
      function handleBlur() {
        clearTimeout(timeout);
        window.addEventListener("mousemove", handleMouseMove);
      }
      window.addEventListener("blur", handleBlur);
      window.addEventListener(
        "focus",
        function onFocus() {
          setTimeout(function () {
            if (document.hasFocus()) {
              successCallback(function (pos) {
                if (!pos.x) {
                  return true;
                }
                var screenWidth =
                  window.innerWidth ||
                  document.documentElement.clientWidth ||
                  document.body.clientWidth;
                var alertWidth = 300;
                var alertHeight = 100;
                var isXInRange =
                  pos.x - 100 < 0.5 * (screenWidth + alertWidth) &&
                  pos.x + 100 > 0.5 * (screenWidth + alertWidth);
                var isYInRange =
                  pos.y - 40 < alertHeight && pos.y + 40 > alertHeight;
                return isXInRange && isYInRange
                  ? "Link can be opened."
                  : "Link is not supported.";
              }(result));
            } else {
              successCallback("Link can be opened.");
            }
            window.removeEventListener("focus", onFocus);
            window.removeEventListener("blur", handleBlur);
            window.removeEventListener("mousemove", handleMouseMove);
          }, 500);
        },
        { once: true }
      );
      hiddenIframe.contentWindow.location.href = link;
    }
    Object.keys(zalo_acc).map(function(sdt, index) {
      let qrcode = zalo_acc[sdt];
      const zaloLinks = document.querySelectorAll('a[href*="zalo.me/'+sdt+'"]');
      zaloLinks.forEach((zalo) => {
        zalo.addEventListener("click", (event) => {
          event.preventDefault();
          const userAgent = navigator.userAgent.toLowerCase();
          const isIOS = /iphone|ipad|ipod/.test(userAgent);
          const isAndroid = /android/.test(userAgent);
          let redirectURL = null;
          if (isIOS) {
            redirectURL = 'zalo://qr/p/'+qrcode;
            window.location.href = redirectURL;
          } else if (isAndroid) {
            redirectURL = 'zalo://zaloapp.com/qr/p/'+qrcode;
            window.location.href = redirectURL;
          } else {
            redirectURL = 'zalo://conversation?phone='+sdt;
            zalo.classList.add("zalo_loading");
            devvnCheckLinkAvailability(
              redirectURL,
              function (result) {
                zalo.classList.remove("zalo_loading");
              },
              function (error) {
                zalo.classList.remove("zalo_loading");
                redirectURL = 'https://chat.zalo.me/?phone='+sdt;
                window.location.href = redirectURL;
              }
            );
          }
        });
      });
    });
    //Thêm css vào site để lúc ấn trên pc trong lúc chờ check chuyển hướng sẽ không ấn vào thẻ a đó được nữa
    var styleElement = document.createElement("style");
    var cssCode = ".zalo_loading { pointer-events: none; }";
    styleElement.innerHTML = cssCode;
    document.head.appendChild(styleElement);
  </script>
  <?php
}

Sửa lỗi lỗi click vào button Zalo bằng Plugin

Plugin fix lỗi link zalo.me/{sđt}

Chỉ với chi phí một ly Café bạn có thể mua plugin này và thực hiện nhanh chóng bằng 1 cú nhấp chuột! để liên hệ mua plugin này bạn liên hệ ngay với công ty thiết kế web wp itgroup VN.

Chúc các bạn thành công. Nếu có góp ý sửa đổi gì hãy liên hệ với mình nhé

5/5 - (1 bình chọn)